Kế hoạch thực hiện Đồ án các công nghệ xây dựng HTTT

Tuần

Nhiệm vụ

Yêu cầu

Thời hạn BM check các tài liệu trên hệ thống

2

                      PHÂN CÔNG

 

 

3

-     Phân công nhóm lich gặp giáo viên

-     Sinh viên liên hệ giáo viên theo lịch

 

BM thông báo trên website BM

SV lưu ư thường xuyên cập nhật thông tin qua website BM

12/9/2018

(thứ 4)

4

 

*   Giới thiệu tổ chức quy tŕnh thực hiện học phần

Các công nghệ xây dựng HTTT

Tất cả sinh viên tham dự buổi giới thiệu do bộ môn tổ chức

 

09h00 thứ 7 ngày 22/9/2018 (địa điểm D9-201)

 

5

1. Đề xuất đề tài kế hoạch thực hiện

-    Trao đổi giáo viên hướng dẫn để đề xuất & thống nhất đề tài

-    Upload Tài liệu đề xuất đê tài

-    Upload Tài liệu kế hoạch thực hiện

(xem gợi ư tài liệu tŕnh bày hướng dẫn thực hiện cuối trang)

  26/9/2018 

         (thứ 4)

 

6

 

2.   Phân tích yêu cầu phần mềm

-     Thực hiện phân tích yêu cầu

-     Upload Tài liệu phân tích yêu cầu phần mềm

 

Các nhóm lựa chọn thực hiện phát triển hệ thống theo lặp cần thực hiện

-       1 ṿng lặp gồm phân tích/thiết kế/phát triển/kiểm thử

-       3(+/-)1 tuần/lần lặp (3-6 lần lặp)

-       Upload đầy đủ tài liệu sau khi kết thúc mỗi ṿng lặp

 

7

3.   Thiết kế

-     Thực hiện phân tích & thiết kế hệ thống

-     Upload Tài liệu tả thiết kế phần mềm

 

8

21/10/2018

(Chủ nhật)

9

 

10

         NGHỈ GIỮA KỲ

 

11

                         Thiết kế (tiếp tục)

12

4.   Đặc tả kiểm thử

-       Xây dựng kịch bản kiểm thử

-       Upload Tài liệu tả đặc tả kiểm thử (test cases: Bắt buộc, test scripts: Tùy chọn).

18/11/2018

(Chủ nhật)

13

5.   Phát triển

-     Hoàn thành lập tŕnh hệ thống

-     Upload nguồn của phần mềm (source codes)

-     Upload các tài liệu hướng dẫn import, compile, build, run (gồm cả các thông tin về các tham số cấu h́nh hệ thống).

 

14

 

15

16

16/12/2018

(Chủ nhật)

17

6.   Kiểm thử

-     Hoàn thành việc kiểm thử hệ thống thu thập các kết quả kiểm thử.

-     Upload Tài liệu tả kết quả kiểm thử phần mềm

-     Upload Tài liệu hướng dẫn sử dụng

 

 

 

20/12/2018

(thứ 5)

Kiểm tra chương tŕnh

-     Các nhóm cần triển khai chương tŕnh sẵn sàng cho giáo viên các nhóm khác kiêm tra

-     Mỗi nhóm sinh viên sẽ được phân công kiểm tra phần mềm của 1 nhóm khác (phân công sẽ trước 7-10 ngày thông báo trên website BM)

 

18

7.   Báo cáo tổng hợp

-     Hoàn thiện các công việc của đề tài

-     Upload Tài liệu báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài.

 

29/12/2018

(thứ 7)

19++

*   Tŕnh bày báo cáo

-     Toàn bộ các thành viên trong nhóm tŕnh bày các kết quả đạt được trước Hội đồng bảo vệ học phần

-     Bài tŕnh bày báo cáo (slides in .ppt, .pdf)

 

Ngày thi của học phần IT4421, IT4424

 * Nhật làm việc nhóm phải được upload lên hệ thống tối thiệu 1 lần/3 tuần vào trước các ngày để BM kiểm tra tiến độ công việc: 30/09/2018; 21/10/2018; 11/11/2018; 2/12/2018; 23/12/2018

Một số yêu cầu gợi ư về tài liệu

-          Mỗi nhóm phải upload lên Google Drive các tài liệu cùng nhật làm việc tại thời điểm kết thúc mỗi bước hoặc kết thúc mỗi ṿng lặp trong quá tŕnh phát triển theo tiến độ tại các thời điểm BM kiểm tra như bảng trên, toàn bộ các tài liệu theo đúng tiến độ đề tài phải sẵn sàng.

-          Tài liệu tả đề xuất đề tài (project proposal) <PD_template>

-          Tài liệu tả phân tích yêu cầu phần mềm (software requirement specifications - SRS). <SRS_template>

-          Tài liệu tả thiết kế phần mềm (software design description - SDD). <SDD_template>

-          Tài liệu tả đặc tả kiểm thử (test cases: Bắt buộc, test scripts: Tùy chọn). <TC_Template>

-          Tài liệu tả kết quả kiểm thử phần mềm.<STD_template>

-          Tài liệu báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài.<FR_template>

-          Tài liệu hướng dẫn sử dụng.<UM_Template>

-          Tài liệu báo cáo kiểm tra chéo .<Check_report>

Hướng dẫn upload tài liệu và tham gia nhóm SV để trao đổi

                                       -      Sinh viên cập nhật thông tin email theo địa chỉ sau <IT4421_IT4424_CapNhatEmail>

                                      -       Kết thúc mỗi pha/ṿng lặp, nhóm sinh viên phải upload tài liệu theo link đă được gửi qua email nhân.

                                      -       SV tham gia nhóm SV Hệ thống thông tin K60 tại đây