Menu

Xét tuyển đào tạo thạc sỹ khoa học ngành Hệ thống thông tin

Được đăng vào ngày 14 tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

  (THẠC SỸ KHOA HỌC) NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

 

Theo quyết định số 4179/QĐ-ĐHBK-SĐH ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng Đại học Bách Khoa Hà Nội, Bộ môn Hệ thống thông tin thông báo việc xét tuyển đào tạo Thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu (Thạc sĩ khoa học) ngành Hệ thống thông tin.

 

Thí sinh đăng ký xét tuyển đào tạo Thạc sĩ khoa học ngành Hệ thống thông tin phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

* Đã tốt nghiệp đại học chính quy ngành Hệ thống thông tin (Information system) hoặc ngành Công nghệ thông tin (Information technology) của các trường đại học ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo uy tín trên thế giới được Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận.

* Tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên, thời gian tính từ lúc tốt nghiệp đại học đến lúc nộp hồ sơ xét tuyển không quá 3 năm.

Thí sinh xem các chi tiết hướng dẫn của Viện Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Bách Khoa tại địa chỉ:

 http://sdh.hust.edu.vn/home/default.aspx?scid=23&CategoryID=132&nid=1683;

 

http://sdh.hust.edu.vn/home/Default.aspx?scid=23&CategoryID=114&nid=1684.

 

Chương trình đào tạo thạc sỹ khoa học ngành Hệ thống thông tin nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu liên quan đến các lĩnh vực sau đây:

* Xử lý dữ liệu và phát hiện tri thức (Data processing and Knowledge discovery): Các kỹ thuật phân tích dữ liệu tự động nhằm phát hiện tri thức.

* Học máy, học sâu (Machine learning, Deep learning): Giúp máy tính có các khả năng tự học dựa trên kinh nghiệm.

* Phân tích dữ liệu (Data analysis): Phân tích dữ liệu để cung cấp các thông tin hoặc tri thức quan trọng, hữu ích.

* Logic mờ, Logic tính toán (Fuzzy logic, Computational logic): Logic và suy diễn với thông tin mờ; Sử dụng logic để thực hiện các suy diễn về tính toán.

* Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Giúp máy tính có thể hiểu được các phát biểu ngôn ngữ của con người.

* Tính toán hiệu năng cao (High performance computing): Kết hợp năng lực tính toán của nhiều máy tính và các công nghệ tính toán song song.

* Thị giác máy tính (Computer vision): Tự động phân tích và hiểu các thông tin quan trọng từ một (hoặc một chuỗi các) ảnh.

* Các cơ sở dữ liệu và Quản lý dữ liệu (Databases and Data management): Thiết kế cơ sở dữ liệu và quản lý dữ liệu.

* Tìm kiếm thông tin (Information retrieval): Tìm các thông tin phù hợp với nhu cầu từ các nguồn thông tin.

* Tích hợp dữ liệu và hệ thống (Data and system integration): Kết hợp dữ liệu từ các nguồn rời rạc thành một kho dữ liệu thống nhất; Kết hợp nhiều hệ thống để chúng có thể hoạt động cộng tác với nhau.

 

Thông tin trao đổi xin vui lòng liên hệ với PGS. Nguyễn Thị Kim Anh (Trưởng Bộ môn) qua email anhnk@soict.hust.edu.vn.

 

 

Đơn vị phối hợp