Menu

Thu thập nguyện vọng đăng ký GVHD ĐATN 20152 đợt 3

Được đăng vào ngày 19 tháng 01 năm 2016

 Danh sách sinh viên đã có giáo viên hướng dẫn:

     https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LnTsx8ngA6qXTSjgy4iqfoGo8i6l668Ol7N9vxBXA6w/edit?usp=sharing

Bộ môn tiếp tục mở danh sách đăng ký giáo viên hướng dẫn cho sinh viên đợt 3 ở link sau:

    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ouFkKPY54-OINGm9menQCtNapACQowILitciTxJYWTs/edit?usp=sharing

Thời gian đăng ký từ 19/01/2016 đến 21/01/2016 

                         

Đơn vị phối hợp