Menu

Thông tin về môn học đồ án các công nghệ xây dựng HTTT

Được đăng vào ngày 23 tháng 08 năm 2014

1.Kế hoạch thực hiện

Kế hoạch thực hiện Đồ án các công nghệ xây dựng HTTT

Nhiệm vụ
Mô tả nhiệm vụ
Các yêu cầu cần gửi
(Phải upload lên Host sử dụng Google Drive)
Thời hạn
1. Xác định nhóm
Đầu mối phụ trách học phần IT4421 thực hiện việc phân chia (xác định) nhóm. Mỗi nhóm sẽ có các thông tin: Giáo viên phụ trách nhóm, Các sinh viên tham gia (số hiệu sinh viên, tên sinh viên, địa chỉ email).
- Người quản trị hệ thống của Bộ môn chịu trách nhiệm tạo không gian làm việc cho từng nhóm, và gán quyền truy cập.
24/8/2014
2. Đề xuất đề tài
Hoàn thành đề xuất đề tài và kế hoạch thực hiện.
- Tài liệu mô tả đề xuất đề tài (project proposal) <PD_template>
- Tài liệu mô tả kế hoạch thực hiện đề tài (project plan).
07/09/2014
3. Phân tích yêu cầu
Hoàn thành việc phân tích yêu cầu.
- Tài liệu mô tả phân tích yêu cầu phần mềm (software requirement specifications - SRS). <SRS_template>
21/09/2014
4. Thiết kế 
Hoàn thành việc thiết kế hệ thống.
- Tài liệu mô tả thiết kế phần mềm (software design description - SDD). <SDD_template>
12/10/2014
NGHỈ THI GIỮA HỌC KỲ (Tuần 9, Tuần 10)
5. Đặc tả kiểm thử
Hoàn thành việc đặc tả kiểm thử.
- Tài liệu mô tả đặc tả kiểm thử (test cases, test scripts).
02/11/2014
6. Phát triển
Hoàn thành việc lập trình phát triển hệ thống.
- Mã nguồn của phần mềm (source codes).
- Tài liệu hướng dẫn import, compile, build, run (gồm cả các thông tin về các tham số cấu hình hệ thống).
07/12/2014
7. Kết quả kiểm thử
Hoàn thành việc kiểm thử hệ thống và thu thập các kết quả kiểm thử.
- Tài liệu mô tả kết quả kiểm thử phần mềm.<STD_template>
14/12/2014
8. Báo cáo tổng kết
Hoàn thành báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài (project final report).
- Tài liệu báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài.<FR_template>
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng.<UM_Template>
21/12/2014
9. Trình bày báo cáo
Toàn bộ các thành viên trong nhóm trình bày các kết quả đạt được trước Hội đồng bảo vệ học phần IT4421.
- Bài trình bày báo cáo (slides in .ppt, .pdf)
Tuần thi học phần IT4421


2. Đánh giá 

 

Điểm quá trình

-  Hệ số: 0.5.

-  Do giáo viên hướng dẫn đánh giá.

-  Các tiêu chí đánh giá: Chất lượng của phần mềm (Hệ số: 0.4), Tài liệu (Hệ số: 0.3), Thái độ và chất lượng làm việc nhóm (Hệ số: 0.3).

-  Mỗi lần chậm so với deadline, sẽ bị trừ 0.5 (trên thang điểm 10).

Điểm kết thúc

-  Hệ số: 0.5.

-  Do hội đồng bảo vệ đánh giá. Điểm kết thúc là điểm trung bình cộng của các thành viên trong hội đồng.

-  Các tiêu chí đánh giá: Chất lượng của công việc (Hệ số: 0.4), Chất lượng trình bày và trả lời các câu hỏi (Hệ số: 0.6)

Các quy định

-  Mỗi nhóm đề tài gồm từ 04 đến 08 sinh viên. Không cho phép số lượng ít hơn 04, hoặc nhiều hơn 08.

-  Bất kỳ sự vi phạm nào về sử dụng lại mã nguồn của người khác mà không tuyên bố rõ ràng (trong báo cáo và trong bài trình bày) sẽ bị 0 điểm.

 

3. Các gợi ý

Nên sử dụng các ngôn ngữ lập trình, công nghệ lập trình phổ biến hiện nay (vd: Java, .Net, PhP, Android SDK, iOS SDK,…)

  • Nên sử dụng  các sản phẩm và các thư viện phần mềm nguồn mở miễn phí (free and open-source software - FOSS)
  • Nên sử dụng  một môi trường phát triển phần mềm tích hợp (integrated development environment - IDE) phổ biến (vd: Eclipse, NetBeans, .Net Studio,…)
  • Nên sử dụng cơ chế liên lạc trao đổi công việc trong nhóm (mailing list, discussion forum, project wiki)
  • Nên sử dụng một hệ thống quản lý mã nguồn (vd: cvs, svn, git, sourceforge,…) 

Đơn vị phối hợp