Menu

Thông báo về buổi bảo vệ IT4421 và IT4424

Được đăng vào ngày 11 tháng 01 năm 2018
Các nhóm sinh viên chuẩn bị Slide báo cáo với các yêu cầu (đã được trình bày trong buổi giới thiệu học phần):
 
- Mỗi bài trình bày khoảng 15 phút và 5-10 phút hỏi đáp với hội đồng.
- Bài trình bày bảo vệ (presetation) phải tương thích với các kết quả đạt được trong thực tế
  •     *  Bài trình bày bảo vệ phải gồm ít nhất là các mục thông tin sau đây:
  •     *  Mục tiêu đề tài
  •     *  Phân tích yêu cầu phần mềm
  •     * Thiết kế hệ thống
  •     * Các công nghệ sử dụng
  •     * Kết quả cài đặt
  •     * Các vấn đề phát sinh và hướng giải quyết
  •     * Các kỹ thuật và kỹ năng học được
 
Các nhóm chỉ cần in slide báo cáo cho hội đồng, không cần in các tài liệu khác.
 
Thông tin về thời gian, hội đồng, địa điểm xem tại thông báo cũ (http://is.hust.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-hoi-dong-va-lich-bao-ve-it4421-va-it4424-118.html)
Đơn vị phối hợp