Menu

Thông báo tuyển dụng giảng viên

Được đăng vào ngày 30 tháng 01 năm 2019

Bộ môn có nhu cầu tuyển dụng 3 cán bộ vào vị trí giảng viên. Yêu cầu tuyển dụng như sau: có bằng tiến sỹ về chuyên ngành Hệ thống thông tin và khoa học dữ liệu.

Các ứng viên có quan tâm xin mời gửi email tới TS.Nguyễn Bình Minh (Trưởng Bộ môn, minhnb@soict.hust.edu.vn).

Theo dõi chi tiết tuyển dụng <ở đây

Đơn vị phối hợp