Menu

Thông báo thu thập đăng ký nguyện vọng ĐATN học kỳ 20152 lần 2

Được đăng vào ngày 04 tháng 01 năm 2016

 + Sau thời gian thu thập thông tin nguyện vọng của sinh viên, bộ môn xác nhận danh sách các sinh viên sau đã được các Thầy(Cô) chấp nhận hướng dẫn:                  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b3vY53t3cxYwgM2hfHzQcIZmAkRVmvUM5hcydKt0vdE/edit?usp=sharing

 + Hiện còn một số sinh viên chưa đăng ký, hoặc đã đăng ký và chưa được giáo viên đồng ý, bộ môn cho phép sinh viên đăng ký nguyện vọng đợt 2 từ ngày 04/1/2016 đến ngày 07/1/2016 ở link sau:             https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WDC2IEVVoCF47MYX_x2P4VmWhNIJ20DEUA9m24KlmiA/edit?usp=sharing

 

Đơn vị phối hợp