Menu

Thông báo thời gian và thứ tự bảo vệ ĐATN CN K54

Được đăng vào ngày 17 tháng 06 năm 2014

Thời gian và thứ tự bảo vệ đồ án tốt nghiệp Cử nhân (Ngày 19/6/2014)

   + Hội đồng 1 < CN_H3T_HoiDong01.pdf>

   + Hội đồng 2 < CN_H3T_HoiDong02.pdf>

Chú ý: Nếu sinh viên có lý do để thay đổi thời gian và thứ tự bảo vệ (tốt nhất sinh viên nên thỏa thuận thay đổi vị trí cho 1 sinh viên khác trước), đề nghị thông báo lại cho chủ tịch hội đồng trước 16h ngày 10/6/2014 .

Đơn vị phối hợp