Menu

Thông báo nộp đồ án tốt nghiệp online học kỳ 20152

Được đăng vào ngày 27 tháng 05 năm 2016

Để hỗ trợ bộ môn quản lý lưu trữ đồ án tốt nghiệp, các em sinh viên Hệ kỹ sư, cử nhân, việt nhật- tiếng việt đã nộp quyển tại Bộ môn đăng nhập theo link sau:

                                                                          http://is.hust.edu.vn/dang-nhap.html       

     Với tài khoản :           User: Mã số sinh viên

                                         Pass: httt2015

+ Ngoài ra để kiểm thử hệ thống đang chạy thử nghiệm, mở rộng việc lưu trữ đồ án tốt nghiệp cấp viện, các em sinh viên Bộ môn HTTT  thuộc tất cả các hệ đào tạo nộp đồ án tại link sau :

                                http://soict-edu.appspot.com       

Chú ý:

       + Tên file đặt theo định dạng sau:  -  Mã số sinh viên_NguyenVanA.pdf :  tên file báo cáo .pdf 

                                                          -  Mã số sinh viên_NguyenVanA.zip: ten file mã nguồn . (Dung lượng file <=30MB, Mã nguồn không nên chứa các file thư viện , nên có file hướng dẫn chạy chương trình                                                                           đặc tả link download các thư viện kèm theo.)                                                                                                                                                                                                

       + Khoảng thời gian nộp quyển bản điện tử trên 2 hệ thống trên từ ngày 27/05/2016 đến ngày 30/05/2016

       +Nếu có vấn đề gì trong quá trình sử dụng upload trên 2 hệ thống trên, các em sinh viên gửi thông tin đến email : datnSoict@gmail.com

 

 

 

  

 

                                                              

Đơn vị phối hợp