Menu

Thông báo nộp đồ án tốt nghiệp học kỳ 20162

Được đăng vào ngày 16 tháng 05 năm 2017
Thời gian: 14:00-16:30, CHIỀU thứ 6, 26/05/2017
                8:00 -9:00, SÁNG thứ 2, 29/05/2017  
Địa điểm: B1-604
Người thu: Cô Phạm Thị Phương Giang
Nội dung phải nộp
    + 2 quyển đồ án có xác nhận của giáo viên (sinh viên tự nộp quyển cho GVHD)
    + 1CD gồm (bản mềm báo cáo đồ án, Mã nguồn chương trình đặt vào 1 thư mục, và hướng dẫn cài đặt). Tất cả các nội dung nén vào 1 file có tên "Mã số sinh viên_Họ tên sinh viên.zip"
 
Chú ý:  Để hỗ trợ Bộ môn lưu trữ ĐATN , các em nộp ĐATN  điện tử như sau:
Link nộp quyển online:
         http://is.hust.edu.vn/dang-nhap.html
                           Tài khoản: User: <Mã số sinh viên>
                                   Pass: <httt20162>
                  Củ thể:
                       + Nội dung upload gồm 2 file.
                              - File dự án (.zip): Chứa mã nguồn (Dung lượng file <=30MB, Mã nguồn không nên chứa các file thư viện , nên có file hướng dẫn chạy chương trình ,đặc tả link download các thư viện kèm theo.)       
                              - File mô tả (.pdf): Chưa file báo cáo đồ án
                       + Định dạng cách đặt tên file
                              - File dự án (.zip) : Mã số sinh viên_Tên sinh viên.zip (Ví dụ: 20101998_NguyenVanA.zip)
                              - File mô tả (.pdf): Mã số sinh viên_Tên sinh viên.pdf (Ví dụ: 20101998_NguyenVanA.pdf)
                       + Sinh viên kích vào trường: Cho phép download nếu đồng ý công khai ĐATN của mình lên website.                                                                                                     
 - Thời gian nộp quyển online từ ngày 24/05/2017 đến ngày 29/05/2017
 
 

 

Đơn vị phối hợp