Menu

Thông báo nộp các môn đồ án học kỳ 20172

Được đăng vào ngày 13 tháng 06 năm 2018

Sinh viên làm các môn đồ án (Project 1, Project2, Đồ án 1, Đồ án 3, GR1, Nghiên cứu tốt nghiệp 1 Việt Nhật, Nghiên cứu tốt nghiệp 3 Việt nhật, GR3 ICT, GR1 ICT) học kỳ 20172 ở Bộ môn Hệ thống thông tin chủ đồng liên hệ với Giáo viên hướng dẫn để bảo vệ nộp báo cáo kết thúc môn.

 

Liên kết website