Menu

Thông báo hội đồng và lịch bảo vệ IT4421 và IT4424

Được đăng vào ngày 29 tháng 12 năm 2017

 Thông tin về hội đồng, thời gian và địa điểm IT4421 và IT4424 ở file sau:

      + Danh sách phân công hướng dẫn, phản biện, số nhóm <Huongdan_PB_IT4421_IT4424.pdf>

      + Danh sách phân công hội đồng, địa điểm bảo vệ <Hoidong_Diadiem_IT4421_IT4424.pdf>

      + Thời gian bảo vệ: Tất cả các hội đồng bắt đầu từ 8:00 thứ 7 ngày 13/1/2018

      + Các nhóm chú ý thứ tự bảo vệ của nhóm mình.

 

 

 

Đơn vị phối hợp