Menu

Thông báo hội đồng bảo vệ ĐATN 20133

Được đăng vào ngày 12 tháng 08 năm 2014

Danh sách bảo vệ hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp năm 20133:

       1. TS.Phạm Văn Hải (Chủ tịch)

       2. TS. Nguyễn Bá Ngọc (Thư ký)

       3. TS.Thân Quang Khoát  (Ủy viên)

       4. TS. Nguyễn Bình Minh (Ủy viên)

       5. TS. Trần Việt Trung (Ủy viên)

Thời gian bảo vệ đồ án : 20-22/8/2014. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.

Đơn vị phối hợp