Menu

Thông báo điểm môn học IT4421 học kỳ 20151

Được đăng vào ngày 07 tháng 01 năm 2016

 Điểm môn học IT4421: 

           + Hội đồng 1 <IT4421_20151_HD1>

           + Hội đồng 2 <IT4421_20151_HD2>

Chú ý: Các nhóm sinh viên gửi URL của dự án đã công bố trên các kho dự án mở công khai đến địa chỉ email doancntt20151@gmail.com .

         

Đơn vị phối hợp