Menu

Thông báo danh sách HĐ và phân công giáo viên phản biện ĐATN học kỳ 20153

Được đăng vào ngày 23 tháng 08 năm 2016

THÔNG BÁO DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 20153

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

 

HỘI ĐỒNG

THỜI GIAN

& ĐỊA ĐIỂM BẢO VỆ

Danh sách phân công phản biện 

HĐ1

 

 

 1.TS.Nguyễn Thị Oanh (Chủ tịch)

 2.TS. Nguyễn Bá Ngọc (Thư ký)

 3. TS.Trần Việt Trung (Ủy viên)

 

Bắt đầu từ 14h thứ 5 (25/8/2016) tại B1-603  

+ Hệ Cử nhân (CN_PB.pdf)  

+ Hệ kỹ sư (KS_PB.pdf)

+ CLC (CLC_PB.pdf)

+ ICT (ICT_PB.pdf)

 

* Chú ý: - Sinh viên chủ động liên hệ với giáo viên phản biện để sắp xếp lịch hẹn.
- Danh sách cán bộ BM HTTT: http://is.hust.edu.vn/can-bo-co-huu.html

 

Đơn vị phối hợp