Menu

Thông báo danh sách HĐ và phân công giáo viên phản biện ĐATN học kỳ 20152

Được đăng vào ngày 30 tháng 05 năm 2016

DANH SÁCH CÁC HỘI ĐỒNG BẢO VỆ TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 20152

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

 

1.  Hệ kỹ sư:  Mỗi Hội đồng bảo vệ sẽ trao giải Đồ án tốt nghiệp tốt nhất (Giấy chứng nhận, và Tiền thưởng: 1.000.000 VNĐ)

 

HỘI ĐỒNG

THỜI GIAN

& ĐỊA ĐIỂM

Danh sách phân công phản biện 

HĐ1

(Kỹ sư)

 1.PGS.Nguyễn Kim Anh (Chủ tịch)

 2.TS. Nguyễn Bá Ngọc (Thư ký)

 3. TS.Trần Thị Thanh Hải (Ủy viên)

 4.TS.Phạm Văn Hải (Ủy viên)

 5. TS.Nguyễn Hữu Đức (Ủy viên)

Cập nhật sau

   HĐ1_KS_PhanBien

HĐ2

(Kỹ sư)

  1.  PGS.Lê Thanh Hương (Chủ tịch)

  2.  TS. Trần Việt Trung (Thư ký)

  3. TS.Nguyễn Nhật Quang  (Ủy viên)

  4. TS.Nguyễn Kiêm Hiếu (Ủy viên)

  5.ThS. Nguyễn Hồng Phương (Ủy viên)

Cập nhật sau

    HĐ2_KS_PhanBien

HĐ3

(Kỹ sư)

 1.PGS.Trần Đình Khang(Chủ tịch)

 2.ThS. Ngô Văn Linh (Thư ký)

 3. TS. Nguyễn Bình Minh (Ủy viên)

 4.TS. Thân Quang Khoát (Ủy viên)

 5. TS.Nguyễn Thị Oanh (Ủy viên)

 

Cập nhật sau....

 

   HĐ3_KS_PhanBien

   

2.Hệ cử nhân: Mỗi Hội đồng bảo vệ sẽ trao giải Đồ án tốt nghiệp tốt nhất (Giấy chứng nhận, và Tiền thưởng 1.000.000 VNĐ)

 

HỘI ĐỒNG

THỜI GIAN

& ĐỊA ĐIỂM

Danh sách phân công phản biện 

HĐ1

(Cử nhân)

 1.TS. Nguyễn Thị Oanh (Chủ tịch)

 2.ThS. Ngô Văn Linh (Thư ký)

 3. TS. Nguyễn Bá Ngọc (Ủy viên)

Cập nhật sau

   HĐ1_CN_PhanBien

HĐ2

(Cử nhân)

 1.TS. Thân Quang Khoát (Chủ tịch)

 2.TS. Nguyễn Kiêm Hiếu (Thư ký)

             3.ThS. Nguyễn Hồng Phương (Ủy viên)

Cập nhật sau

    HĐ2_CN_PhanBien

 

3. Hệ việt nhật

HỘI ĐỒNG

THỜI GIAN

& ĐỊA ĐIỂM

Danh sách phân công phản biện 

HĐ1

(Việt nhật)

 1.PGS. Lê Thanh Hương (Chủ tịch)

 2.TS. Nguyễn Bình Minh (Thư ký)

 3. TS. Nguyễn Hữu Đức (Ủy viên)

Cập nhật sau

   HĐ1_VN_PhanBien

HĐ2

(Việt nhật)

 1.TS. Nguyễn Nhật Quang (Chủ tịch)

 2.TS. Trần Việt Trung (Thư ký)

   .         3.TS. Phạm Văn Hải (Ủy viên)

Cập nhật sau

    HĐ2_VN_PhanBien

Chú ý: 

        -  Thời gian và địa điểm bảo vệ liên tục được cập nhật trên website Bộ môn. Các em sinh viên chú ý theo dõi.

        -  Sinh viên chủ động liên hệ với giáo viên phản biện

        -  Danh sách cán bộ Bộ môn hệ thống th&am

Đơn vị phối hợp