Menu

Thông báo danh sách HĐ và phân công giáo viên phản biện ĐATN học kỳ 20151

Được đăng vào ngày 21 tháng 12 năm 2015

                                 DANH SÁCH CÁC HỘI ĐỒNG BẢO VỆ TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 20151

                                                       BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

                                                                 NGÀY 28/12/2015

 

 

HỘI ĐỒNG

THỜI GIAN

& ĐỊA ĐIỂM

Danh sách phân công phản biện 

HĐ1

(Kỹ sư)

 1.PGS.Nguyễn Kim Anh (Chủ tịch)

 2.ThS.Ngô Văn Linh (Thư ký)

 3.PGS.Lê Thanh Hương (Ủy viên)

 4.TS.Phạm Văn Hải (Ủy viên)

 5. TS.Thân Quang Khoát (Ủy viên)

Ngày 28/12/2015 (Chiều từ 13:00)

D9 – 502

   HĐ1_PhanBien

HĐ2

(Kỹ sư)

             1.  PGS.Trần Đình Khang (Chủ tịch)

             2.  ThS.Nguyễn Hồng Phương (Thư ký)

           3. TS.Nguyễn Thị Oanh  (Ủy viên)

             4.   TS.Nguyễn Bình Minh (Ủy viên)

5.  TS.Vũ Tuyết Trinh (Ủy viên)

Ngày 28/12/2015 (Sáng từ 08:00)

D9 – 502

    HĐ2_PhanBien

HĐ3

(Cử nhân)

1.TS. Nguyễn Nhật Quang (Chủ tịch)
2. TS.Nguyễn Bá Ngọc (Thư ký)

3. TS.Nguyễn Kiêm Hiếu (Ủy viên)

 

Ngày 28/12/2015 (Sáng từ 08:00)

D9 – 402

 

   HĐ3_PhanBien

   

 

Đơn vị phối hợp