Menu

Thông báo đăng ký nguyện vọng project 2 và IT4421

Được đăng vào ngày 04 tháng 09 năm 2019

Bộ môn Hệ thống thông tin tiến hành thu thập nguyện vọng của sinh viên thực hiện đồ án môn học Project 2 và IT4421 học kỳ 20191

                      Sinh viên có thể đăng ký nguyện vọng bằng cách đăng nhập vào link sau:

                                                 Link: https://qldt.hust.edu.vn 

                                                 Username: <Mã số sinh viên>

                                                 Pass: <Mã số sinh viên>  (nếu là lần đầu đăng nhập)

                                                        ( Nhập ngày sinh để xác thực )

 

* Hạn kết thúc đăng ký nguyện vọng: 07/09/2019

* Một số lưu ý:

           +  Mục tiêu của IT4421 nhằm nâng cao kĩ năng xây dựng các giải pháp kĩ thuật để phát triển sản phẩm, không theo hướng nghiên cứu lý thuyết nên sinh viên chỉ đăng ký giáo viên, không đăng ký hướng nghiên cứu. Tuy nhiên trên trang https://qldt.hust.edu.vn chỉ cho phép sinh viên đăng ký nguyện vọng giáo viên và hướng nghiên cứu cụ thể nên sinh viên vẫn điền đủ thông tin nhưng bộ môn sẽ chỉ lấy thông tin sinh viên đăng ký làm việc với giáo viên nào.

           +  Sinh viên nên tham khảo thông tin về giảng viên trên website bộ môn tại địa chỉ : <Ds_CanBo>

           +   Sinh viên tham khảo nội dung môn học IT4421 <ThôngTin_IT4421>

           +  Đăng ký này không thay thế đăng ký trên hệ thống sis.hust.edu.vn. Nguyện vọng sẽ chỉ được xem xét khi sinh viên đăng ký thành công học phần IT3920, IT3920Q, IT4421

             +  Thông tin về nguyện vọng của sinh viên có tính chất tham khảo trong việc phân công giảng viên hướng dẫn, bộ môn sẽ đưa ra quyết định chính thức về việc phân công

+   Nếu có vấn đề gì trong quá trình đăng ký nguyện vọng, sinh viên gửi mail theo địa chỉ: <giangptp@soict.hust.edu.vn>

Đơn vị phối hợp