Menu

Thông báo đăng ký nguyên vọng Đồ án tốt nghiệp học kỳ 20172

Được đăng vào ngày 28 tháng 12 năm 2017

Bộ môn Hệ thống thông tin tiến hành thu thập nguyện vọng của sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp học kỳ 20172

                      Sinh viên có thể đăng ký nguyện vọng bằng cách đăng nhập vào link sau:

                                                      link: http://daotao.soict.hust.edu.vn/#

                                                 Username: <Mã số sinh viên>

                                                 Pass: <Mã số sinh viên>

                                                        ( Nhập ngày sinh để xác thực)

 

* Hạn đăng ký nguyện vọng: 30/1/2018

* Một số lưu ý:

           +   Sinh viên nên tham khảo thông tin về giảng viên trên website bộ môn tại địa chỉ : <Ds_CanBo>

           +  Đăng ký này không thay thế đăng ký trên hệ thống sis.hust.edu.vn. Nguyện vọng sẽ chỉ được xem xét khi sinh viên đăng ký thành công học phần IT4995, IT4996, IT5230

             +   Sinh viên nên tham khảo định hướng đồ án tốt nghiệp ở file đính kèm <H3T-dinhhuongDATN_2016_2017>

+ Thông tin về nguyện vọng của sinh viên có tính chất tham khảo trong việc phân công giảng viên hướng dẫn, bộ môn sẽ đưa ra quyết định chính thức về việc phân công

+  Nếu có vấn đề gì trong quá trình đăng ký nguyện vọng, sinh viên gửi mail theo địa chỉ: <giangptp@soict.hust.edu.vn>

 

 

Liên kết website