Menu

Thông báo buổi báo cáo 6 tháng các NCS của BM ngày 24 tháng 5

Được đăng vào ngày 20 tháng 05 năm 2019
Bộ môn sẽ tổ chức cho NCS báo cáo vào 9h sáng thứ 6 ngày 24 tháng 5 tại VP bộ môn 603 nhà B1. 
    Theo danh sách, buổi báo cáo 6 tháng gồm các NCS sau:

     +  Cao Thu Hương: NCS 2017: Xây dựng Cơ sở tri thức về sự kiện dựa trên phương pháp học giám sát từ xa để trích rút sự kiện. Tập thể HD: PGS.TS Lê Thanh Hương, TS. Nguyễn Kiêm Hiếu

     +  Lưu Minh Tuấn: NCS 2017: Nghiên cứu, phát triển một số giải pháp tự động tóm tắt đa văn bản kiểu tóm lược. GVHD: PGS.TS Lê Thanh Hương

     +  Hà Thị Thanh: NCS khóa 2015: Nghiên cứu các mô hình chủ đề ứng dụng trong tìm kiếm thông tin. Tập thể  HD: PGS.TS Nguyễn Thị Kim Anh, TS. Nguyễn Kiêm Hiếu

     +  Cù Kim Long: NCS khóa 2018: Nghiên cứu một số kỹ thuật  thông minh cho các bài toán phân tích dữ liệu trong chính phủ điện tử. GVHD: PGS. TS. Phạm Văn Hải

     +  Eloanyi Samson Amechi: NCS khóa 2018: Kỹ thuật học sâu cho các hệ trợ giúp quyết định. GVHD: PGS. TS. Phạm Văn Hải
 
Kính mời các Thầy(Cô), các NCS, học viên ThS và các em SV quan tâm tới tham dự và góp ý cho NCS và tập thể hướng dẫn. 
Đơn vị phối hợp