Menu

Thời gian & Địa điểm buổi giới thiệu môn học IT4421 học kỳ 20191

Được đăng vào ngày 13 tháng 09 năm 2019

  Thời gian: Bắt đầu từ 8:30  Sáng thứ 7 ngày 21/09/2019

  Địa điểm: D5-506 

  Mục đích: Giới thiệu tổ chức  quy trình thực hiện học phần Các công nghệ xây dựng HTTT

  Kế hoạch thực hiện theo dõi <ở đây>

 

Đơn vị phối hợp