Menu

Thời gian & địa điểm bảo vệ ĐATN kỳ hè năm 2013

Được đăng vào ngày 14 tháng 08 năm 2014

 

Hội đồng

Thời gian

Địa điểm

1.   TS Phạm Văn Hải (Chủ tịch)

2.   TS Nguyễn Bá Ngọc (Thư ký)

3.   TS Thân Quang Khoát (Ủy viên)

4.   TS  Nguyễn Bình Minh (Ủy viên)

5.   TS Trần Việt Trung (Ủy viên)

14h Thứ 7

23/8/2014

P.603 B1


Ghi chú:

-          Hạn nộp đồ án tốt nghiệp sinh viên kỳ hè vào sáng thứ 6, ngày 15 tháng 8 năm 2014 (thời gian, cô Giang thu trực tiếp)

-          Danh sách đồ án, phản biện...sẽ được cập nhật tiếp vào thứ 6 tuần này

Đơn vị phối hợp