Menu

Phân công kiểm tra chéo môn học IT4434 học kỳ 20182

Được đăng vào ngày 21 tháng 05 năm 2019

1.  Các nhóm sinh viên xem danh sách phân công kiểm tra chéo tại đây.

2.  Thời gian kiểm tra chéo là từ 27/5/2019 đến 2/6/2019.

3.  Hạn upload kết quả kiểm tra chéo là 2/6/2019

4.  Cách thức thực hiện:

            - Bộ môn sẽ share thư mục (quyền đọc) của nhóm bị kiểm thử cho nhóm kiểm thử và thầy giáo hướng dẫn của nhóm kiểm thử.  

            - Các nhóm bị kiểm thử tự chọn cách thức kiểm thử: có thể đưa hệ thống lên trực tuyến hoặc hẹn để kiểm thử trực tiếp (các thông tin phải công bố cho nhóm kiểm thử lại trên thư mục Drive).  

            - Nhóm bị kiểm thử có nhiệm vụ cung cấp kịch bản kiểm thử trong thử mục Drive của mình. 

            - Nhóm kiểm thử kiểm thử và điền dữ liệu kiểm thử thực tế vào kịch bản kiểm thử được cung cấp. 

 

 

Liên kết website