Menu

Phân công hướng dẫn các môn Đồ án học kỳ 20191

Được đăng vào ngày 09 tháng 09 năm 2019

  Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn các môn đồ án học kỳ 20191:

        + Project 1: <Project1_20191.pdf>

        + Project 2 < Project2_20191.pdf>

        + Project 3, Thiết kế HTTT,GR2  ICT<Project 3,ThietKeHTTT, Gr2.pdf>

        + Nghiên cứu tốt nghiệp 2 _Việt Nhật<IT5022.pdf>

        + Đồ án tốt nghiệp CNCN, Kỹ sư, HEDSPI,KSCLC <ĐATN.pdf>

        + Đồ án các công nghệ xây dựng hệ thống thông tin <IT4421.pdf>

 Để tạo thư mục upload tài liệu cho từng nhóm, đề nghị các bạn sinh viên cập nhật địa chỉ email vào link sau <Email_update>

           Chú ý: Sinh viên cung cấp địa chỉ Gmail để hỗ trợ share thư mục làm việc.

Lịch hẹn gặp buổi đầu tiên các môn đồ án theo dõi ở link sau <Lịch hen>

Đơn vị phối hợp