Menu

Phân công hướng dẫn các môn đồ án hệ SIE và KSTN

Được đăng vào ngày 24 tháng 09 năm 2019

 Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn các môn đồ án hệ KSTN và SIE học kỳ 20191:

        + KSTN_Project1_Project3: <KSTN_Project1_Project3.pdf>

        + SIE_Project1_Project3: <SIE_Project1_Project3.pdf>

        + SIE_ĐATN <SIE_ĐATN.pdf>

     

Lịch hẹn gặp buổi đầu tiên các môn đồ án theo dõi ở link sau <Lịch hen>

Đơn vị phối hợp