Menu

Phân công GVHD môn Đồ án các công nghệ xây dựng HTTT học kỳ 20161

Được đăng vào ngày 13 tháng 09 năm 2016

 Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn môn Đồ án các công nghệ xây dựng HTTT như sau:

                     + IT4421_Hệ kỹ sư <IT4421_KS.pdf>

                     + IT4424_Hệ kỹ sư chất lượng cao <IT4424_KSCLC.pdf>

Lịch hẹn gặp của Giáo viên liên tục được cập nhật ở link sau <Lịch hẹn gặp>. Đề nghị các em sinh viên theo dõi để làm việc đúng lịch.

Chú ý:

  1. Buổi thông tin hướng dẫn tổ chức thực hiện đồ án sẽ được bộ môn tổ chức vào: 08:00, sáng thứ 7 (17/9/2016), tại D6-107

  2. Thông tin về môn học Đồ án các công nghệ xây dựng HTTT theo dõi ở link sau <http://is.hust.edu.vn/tin-tuc/do-an-cac-cong-nghe-xay-dung-httt-55.html>.

  3.  Đề nghị các bạn sinh viên lưu ý thông tin cập nhật trên website.

   

 

                     

Đơn vị phối hợp