Menu

Phân công GVHD Đồ án tốt nghiệp hệ kỹ sư, cử nhân học kỳ 20151

Được đăng vào ngày 28 tháng 08 năm 2015

Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp :

       + Hệ kỹ sư <20150828_20151_H3T_DATN_KySu.pdf>

       + Hệ cử nhân <20150828_20151_H3T_DATN_CuNhan.pdf>

Lịch hẹn gặp của Giáo viên liên tục được cập nhật ở link sau <Lịch hẹn gặp>. Đề nghị các em sinh viên theo dõi để làm việc đúng lịch.

Đơn vị phối hợp