Menu

Phân công Giáo viên hướng dẫn các môn đồ án học kỳ 20162

Được đăng vào ngày 11 tháng 02 năm 2017

Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn các loại đồ án học kỳ 20162 như sau:

                + Đồ án 1_Cử nhân <Doan1_Cunhan.pdf>

                + Project1_Kỹ sư <Project1_KS.pdf>

                + Project 2_ Kỹ sư<Project2_Kysu.pdf>

                + Project 2_Kỹ sư tài năng<Project2_tainang.pdf>

                + Đồ án 3_ Cử nhân<Doan3_Cunhan.pdf>

                + Đồ án tốt nghiệp_ Hệ cử nhân<DATN_CN.pdf>

                + Đồ án tốt nghiệp_ Hệ kỹ sư<DATN_KS.pdf>

                + GR1_Việt Nhật <GR1_VN.pdf>

                + GR1_ICT <GR1_ICT.pdf>

                + Đồ án các công nghệ xây dựng HTTT <IT4421.pdf>

                + Thực tập chuyên ngành_Kỹ sư chất lượng cao <TTCN_KSCLC.pdf>                   

 

Lịch hẹn gặp của Giáo viên liên tục được cập nhật ở link sau <Lịch hẹn gặp>. Đề nghị các em sinh viên theo dõi để làm việc đúng lịch.

Chú ý: Sinh viên tham khảo thông tin về giảng viên trên website BM theo link sau:

                 http://is.hust.edu.vn/can-bo-co-huu.html

 

Liên kết website