Menu

Phân công Giáo viên hướng dẫn các môn đồ án học kỳ 20161

Được đăng vào ngày 12 tháng 09 năm 2016

Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn các loại đồ án học kỳ 20161 như sau:

                + Project 1_Hệ kỹ sư<Project1_KS_20161.pdf>

                + Project 1_ Kỹ sư tài năng <Project1_KSTN_20161.pdf>

                + Project 2_Hệ kỹ sư<Project2_KS.pdf>

                + Đồ án 2_ Hệ cử nhân<Doan2_CN_20161.pdf>

                + Project 3_ Kỹ sư tài năng<Project3_KSTN_20161.pdf>

                + Đồ án tốt nghiệp_ Hệ cử nhân<DATN_CuNhan_20161.pdf>

                + Đồ án tốt nghiệp_ Hệ kỹ sư<DATN_KySu_20161.pdf>

                + Đồ án các Hệ thống thông tin IT4421 + IT4424: <Sẽ được thông báo trên website sau>

 

Lịch hẹn gặp của Giáo viên liên tục được cập nhật ở link sau <Lịch hẹn gặp>. Đề nghị các em sinh viên theo dõi để làm việc đúng lịch.

Chú ý: Sinh viên tham khảo thông tin về giảng viên trên website BM theo link sau:

                 http://is.hust.edu.vn/can-bo-co-huu.html

 

Đơn vị phối hợp