Menu

Phân công Giáo viên hướng dẫn các môn đồ án học kỳ 20152

Được đăng vào ngày 26 tháng 01 năm 2016

Thông báo danh sách phân công hướng dẫn các loại đồ án học kỳ 20152 như sau:

                + Đồ án 1_Hệ cử nhân<20160126_20152_H3T_Doan1.pdf>

                + Project 2_ Hệ kỹ sư <20160126_20152_H3T_Project2.pdf>

                + Project2_Kỹ sư tài năng<20160126_20152_H3T_Project2_KSTN.pdf>

                + Đồ án 3_ Hệ cử nhân<20160126_20152_H3T_Doan3.pdf>

                + Thực tập chuyên ngành_Hệ KSCLC <20160126_20152_H3T_TTCN_KSCLC.pdf>

                + Đồ án tốt nghiệp_ Hệ cử nhân<20160126_20152_H3T_DATN_CuNhan.pdf>

                + Đồ án tốt nghiệp_ Hệ kỹ sư<20160126_20152_H3T_DATN_KySu.pdf>

                + Thực tập tốt nghiệp_Đồ án tốt nghiệp_KSCLC<20160126_20152_H3T_TTTN_DATN_KSCLC.pdf>

                + GR1_Việt Nhật <20160126_20152_H3T_DATN_VietNhat.pdf>

Lịch hẹn gặp của Giáo viên liên tục được cập nhật ở link sau <Lịch hẹn gặp>. Đề nghị các em sinh viên theo dõi để làm việc đúng lịch.

Chú ý: Sinh viên tham khảo thông tin về giảng viên trên website BM theo link sau:

                 http://is.hust.edu.vn/can-bo-co-huu.html

 

Đơn vị phối hợp