Menu

Phân công Giáo viên hướng dẫn các môn đồ án học kỳ 20151

Được đăng vào ngày 27 tháng 10 năm 2015

Thông báo danh sách phân công hướng dẫn các loại đồ án học kỳ 20151 như sau:

                + Project 1_Hệ kỹ sư <20150828_20151_H3T_Project1.pdf>

                + Project 2_ Hệ kỹ sư <20150828_20151_H3T_Project2.pdf>

                + Đồ án 2_ Hệ cử nhân<20150828_20151_H3T_DoAn2.pdf>

                + Đồ án 3_ Hệ cử nhân<20150828_20151_H3T_DoAn3.pdf>

Lịch hẹn gặp của Giáo viên liên tục được cập nhật ở link sau <Lịch hẹn gặp>. Đề nghị các em sinh viên theo dõi để làm việc đúng lịch.

Chú ý: Sinh viên tham khảo thông tin về giảng viên trên website BM theo link sau:

                http://is.hust.edu.vn/can-bo-co-huu.html

Đơn vị phối hợp