Menu

Lịch thu đồ án tốt nghiệp học kỳ 20183

Được đăng vào ngày 16 tháng 08 năm 2019

a) NỘP BẢN CỨNG: 

  *  Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Chiều THỨ HAI ngày 19/08/2019

  *  Địa điểm: P.604 B1 

  *  Người thu: Phạm Thị Phương Giang

  *  Đối tượng: Sinh viên thuộc các chương trình đào tạo bảo vệ đợt hè học kỳ 20183

  *  Nội dung phải nộp (bản cứng): 2 quyển đồ án có xác nhận của Giáo viên hướng dẫn.

 

b) NỘP BẢN MỀM

   *   Link nộp ĐATN online: http://qldt.hust.edu.vn. 

   *   Hạn nộp: 

            + 19/8/2019: sinh viên tất cả các hệ bảo vệ đợt hè 20183

        Yêu cầu: bản mềm ĐATN không được sửa đổi so với bản cứng nộp tại bộ môn. Khi sinh viên nộp quyển, hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra mức độ sao chép tài liệu. Kết quả kiểm tra sẽ được gửi đến email sinh viên đăng ký trên hệ thống, đồng thời hiển thị trên giao diện nộp đồ án sau khi có email thông báo. Email gồm link đến 2 file:

         1. Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra mức độ sao chép, và

         2. Báo cáo đồ án có đánh dấu các đoạn sao chép.

Hệ thống cung cấp chức năng kiểm tra trước mức độ sao chép bằng cách truy cập Tab Đồ án – Kiểm tra đạo văn. Hệ thống sẽ gửi kết quả đến email của sinh viên.

Chú ý:

  * Hệ thống chỉ kiểm tra mức độ sao chép cho các ĐATN tiếng Việt. Yêu cầu tải lên file pdf có tên file là mã số sinh viên.

 

 

 

Đơn vị phối hợp