Menu

Lịch thu đồ án tốt nghiệp học kỳ 20171

Được đăng vào ngày 19 tháng 12 năm 2017
Thời gian: 8:30-11:00, SÁNG thứ 6, 22/12/2017
Địa điểm: B1-604
Người thu: Cô Phạm Thị Phương Giang
Nội dung phải nộp
    + 2 quyển đồ án có xác nhận của giáo viên (sinh viên tự nộp quyển cho GVHD)
    + 1CD gồm (bản mềm báo cáo đồ án, Mã nguồn chương trình đặt vào 1 thư mục, và hướng dẫn cài đặt). Tất cả các nội dung nén vào 1 file có tên "Mã số sinh viên_Họ tên sinh viên.zip"
 
Nộp đồ án tốt nghiệp online:
     + Link:  http://daotao.soict.hust.edu.vn/index.html#
                                 Username: <Mã số sinh viên>
                                 Pass: <Mặc định Mã số SV>
                             (Xác nhận bằng ngày sinh của sinh viên)
 
     + Thời gian nộp : 19/12/2017 đến 22/12/2017
 
 Chú ý: Nếu có vấn đề gì về nộp đồ án các em gửi mail đến email sau: giangptp@soict.hust.edu.vn
                             
 
 
 
Liên kết website