Menu

Lịch bảo vệ học phần IT4421/IT4424 năm học 2016-2017

Được đăng vào ngày 27 tháng 12 năm 2016

LỊCH BẢO VỆ HỌC PHẦN IT4421/IT4424

(ĐỒ ÁN CÁC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG HTTT)

Năm học 2016/2017

Lưu ý:

·    Thời gian bảo vệ cho mỗi nhóm là 30 phút, bao gồm 15 phút trình bày kết quả và 15 phút trả lời các câu hỏi.

·    Mỗi nhóm in bài trình bày (slides) ra 04 bản giấy (2 slides trên 1 trang A4).

 

A. Danh sách hội đồng:

 

Hội đồng

Thành viên

Thời gian và Địa Điểm

1

TS. Vũ Tuyết Trinh (Chủ tịch)

ThS. Ngô Văn Linh (Thư ký)

TS. Nguyễn Bình Minh (Ủy viên)

TS. Nguyễn Thị Oanh (Ủy viên)

Ngày14/01/2017;

Bắt đầu từ 07:30;

Tại phòng D6-101.

2

TS. Nguyễn Nhật Quang (Chủ tịch)

TS. Trần Việt Trung (Thư ký)

TS. Nguyễn Hữu Đức (Ủy viên)

TS. Nguyễn Bá Ngọc (Ủy viên)

Ngày14/01/2017;

Bắt đầu từ 07:30;

Tại phòng D6-102.

 

B.Danh sách bảo vệ đồ án

 

Mã nhóm

Các thành viên của nhóm

Giáo viên hướng dẫn

Hội đồng bảo vệ

1

Thái Tuấn Anh, Vũ Quang Chinh, Hà Minh Công, Hà Mạnh Đông, Lê Huỳnh Đức

TS. Nguyễn Hữu Đức

1

2

Nguyễn Văn Đức, Vũ Minh Đức, Trần Thị Hồng Giang, Hoàng Thế Hà, Nguyễn Thị Phương Hằng,

TS. Nguyễn Nhật Quang

1

3

Nguyễn Hữu Hoàng, Phan Việt Hưng, Nguyễn Ngọc Huyền, Vũ Đình Khánh, Cao Văn Long, Nguyễn Hoàng Long

TS. Trần Việt Trung

1

4

Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Thành Nam, Bùi Đức Quang, Lê Ngọc Sơn, Trần Bá Thiết

TS. Nguyễn Bá Ngọc

1

5

Đặng Văn Thuần, Phạm Xuân Toàn, Bùi Văn Toản, Hoàng Anh Tú, Nguyễn Văn Thuyên

TS. Nguyễn Bình Minh

2

6

Lê Tuấn Dũng, Phạm Tuấn Hiệp, Nguyễn Huy Hoàng, Khổng Văn Minh, Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Anh Tú

TS.Nguyễn Thị Oanh

2

7

Đặng Trung Hiếu, Bùi Đức Hưng, Đỗ Đình Nam, Nguyễn Viết Thành Sơn, Phạm Trung Tính

TS. Vũ Tuyết Trinh

2

8

Vũ Nguyên Giáp, Vũ Phạm Minh Hiển, Mai Văn Thắng, Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Nho Quốc Việt, Nguyễn Văn Việt

ThS.Ngô Văn Linh

2

 

 

Đơn vị phối hợp