Menu

Kết quả đánh giá môn học IT4421/IT4424 học kỳ 20161

Được đăng vào ngày 16 tháng 01 năm 2017

 Kết quả đánh giá môn học IT4421 như sau:

          + Hội đồng 1 <Ketqua_IT4421_HD1.pdf>

          + Hội đồng 2 <Ketqua_IT4421_HD2.pdf>

Đơn vị phối hợp