Menu

Kết quả đánh giá luận văn thạc sỹ BM HTTT

Được đăng vào ngày 25 tháng 03 năm 2014

A. Danh sách học viên đạt yêu cầu được bảo vệ trước HĐ luận văn thạc sỹ

1. Nguyễn Đức Cường

2. Nguyễn Thanh Tuấn

3. Nguyễn Cao Cường

4. Đào Thị Thanh Minh

5. Nguyễn Thị Thi

6. Vũ Trường Sơn

7. Phạm Văn Quang

8. Nguyễn Trung Dũng

9. Nguyễn Thanh Tùng

10.Đinh Thị Thu Trang

11. Vũ Minh Tâm

B. Danh sách học viên không đạt yêu cầu

        1.  Nguyễn Thị Thu Hà

        2. Lê Thị Cẩm Liên

Đơn vị phối hợp