Menu

Kế hoạch nộp quyển Đồ án tốt nghiệp kỳ hè 20153

Được đăng vào ngày 15 tháng 08 năm 2016
Thời gian: 14:00-15:00, thứ 6, 19/8/2016 
Địa điểm: B1-1002
Người thu: thầy Ngô Văn Linh 
Nội dung phải nộp
    + 2 quyển đồ án có xác nhận của giáo viên (sinh viên tự nộp quyển cho GVHD)
    + 1CD gồm (bản mềm báo cáo đồ án, Mã nguồn chương trình đặt vào 1 thư mục, và hướng dẫn cài đặt). Tất cả các nội dung nén vào 1 file có tên "Mã số sinh viên_Họ tên sinh viên.zip"
 
Chú ý:  Để hỗ trợ BM lưu trữ ĐATN , các em nộp ĐATN  điện tử như sau:
Link nộp quyển online:
          http://is.hust.edu.vn/dang-nhap.html
                  Tài khoản: User: <Mã số sinh viên>
                                   Pass: <datn20153>
 
    Thời gian nộp quyển online từ ngày 19/8/2016 đến ngày 21/8/2016

Đơn vị phối hợp