Menu

Kế hoạch nộp quyển đồ án tốt nghiệp kỳ hè 2013

Được đăng vào ngày 12 tháng 08 năm 2014
  • Sinh viên chuẩn bị quyển + CD gồm chương trình + bản mềm đồ án theo quy định chung của Viện  (http:soict.hut.edu.vn - mục Quy trình - Biểu mẫu).
  • Sinh viên cần xin chữ ký xác nhận của giáo viên hướng dẫn trên quyển đồ án trước khi nộp và trực tiếp chuyển 1 quyển tới giáo viên hướng dẫn.
  • Bộ môn tiến hành thu quyển vào ngày 15/8/2014 (Sáng: 9h00 : 11h30) tại văn phòng bộ môn B1-604 (gặp c. Giang): sinh viên cần nộp 2 quyển đồ án có xác nhận của giáo viên + 1CD theo quy định.
Đơn vị phối hợp