Menu

Kế hoạch nộp quyền Đồ án tốt nghiệp học kỳ 20152

Được đăng vào ngày 09 tháng 05 năm 2016

·      Sinh viên cần xin chữ ký xác nhận của giáo viên hướng dẫn trên quyển đồ án trước khi nộp và trực tiếp chuyển 1 quyển tới giáo viên hướng dẫn.

·      Bộ môn tiến hành thu quyển vào SÁNG THỨ 6 ngày 27/05/2016 (Từ 8:30 đến 11h30) tại văn phòng bộ môn B1-604 (gặp c. Giang):

               sinh viên cần nộp

                                      +  2 quyển đồ án có xác nhận của giáo viên 

                                      +  1CD gồm (bản mềm báo cáo đồ án, Mã nguồn chương trình đặt vào 1 thư mục, và hướng dẫn cài đặt). Tất cả các nội dung nén vào 1 file có tên "Mã số sinh viên_Họ tên sinh viên.zip"

 

Chú ý: 

1.  Đĩa CD lưu tất cả các file liên quan đến đồ án vào 1 thự mục nén đặt tên theo định dạng  Mã Số Sinh viên_Họ tên sinh viên. zip ; 

2.  Nhãn đĩa CD ghi rõ: Mã số SV_Tên Sinh viên_ Tên đồ án tốt nghiệp

3. Để hỗ trợ bộ môn lưu thông tin đồ án tốt nghiệp, sinh viên đăng nhập vào link sau:

                                  <Link sẽ được cập nhật sau>   

             Khoảng thời gian nộp bài  từ ngày 27/05/2016 đến ngày 30/05/2016

 Tài khoản của sinh viên sẽ được cung cấp sau. 

4. Sau khi thu quyển cứng, các em theo dõi thông tin chi tiết việc upload đồ án tốt nghiệp trên Website Bộ môn.

 

 

Đơn vị phối hợp