Menu

Kế hoạch nộp quyển ĐATN HTTT kỹ sư K54 & cử nhân K55

Được đăng vào ngày 26 tháng 05 năm 2014

Sinh viên chuẩn bị quyển + CD gồm chương trình + bản mềm đồ án theo quy định chung của Viện  (http:soict.hut.edu.vn - mục Quy trình - Biểu mẫu).

 ·      Sinh viên cần xin chữ ký xác nhận của giáo viên hướng dẫn trên quyển đồ án trước khi nộp và trực tiếp chuyển 1 quyển tới giáo viên hướng dẫn.

·      Bộ môn tiến hành thu quyển vào CHIỀU THỨ 6 ngày 30/05/2014 (Từ 14:00 đến 16h30) tại văn phòng bộ môn B1-603 (gặp c. Giang): sinh viên cần nộp 2 quyển đồ án có xác nhận của giáo viên + 1CD theo quy định

Chú ý: Đĩa CD lưu tất cả các file liên quan đến đồ án vào 1 thự mục nén đặt tên theo định dạng  Họ và tên Sinh viên_ Mã Số Sinh viên. rar

Đơn vị phối hợp