Menu

Kế hoạch nộp quyển ĐATN học kỳ 20182

Được đăng vào ngày 20 tháng 05 năm 2019

a) NỘP BẢN CỨNG: 

  *  Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Chiều THỨ SÁU ngày 24/5/2019

  *  Địa điểm: P.604 B1 

  *  Người thu: Phạm Thị Phương Giang

  *  Đối tượng: Sinh viên thuộc 4 chương trình đào tạo Cử nhân công nghệ, Cử nhân kỹ thuật, Kỹ sư, Việt Nhật.

  *  Nội dung phải nộp (bản cứng): 2 quyển đồ án có xác nhận của Giáo viên hướng dẫn.

b) NỘP BẢN MỀM

   *   Link nộp ĐATN online: http://qldt.hust.edu.vn.

   *   Hạn nộp: 

            + 24/5/2019: hệ kỹ sư

            + 25/5/2019: hệ cử nhân công nghệ, cử nhân kỹ thuật, Việt Nhật

 Bắt đầu từ năm nay, bên cạnh việc thu bản cứng ĐATN, Viện triển khai thu bản mềm ĐATN trên hệ thống http://qldt.hust.edu.vn (vào Tab Đồ án – Danh sách đồ án – Chọn học phần Đồ án tốt nghiệp).

Yêu cầu: bản mềm ĐATN không được sửa đổi so với bản cứng nộp tại bộ môn. Khi sinh viên nộp quyển, hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra mức độ sao chép tài liệu. Kết quả kiểm tra sẽ được gửi đến email sinh viên đăng ký trên hệ thống, đồng thời hiển thị trên giao diện nộp đồ án sau khi có email thông báo. Email gồm link đến 2 file:

         1. Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra mức độ sao chép, và

         2. Báo cáo đồ án có đánh dấu các đoạn sao chép.

Hệ thống cung cấp chức năng kiểm tra trước mức độ sao chép bằng cách truy cập Tab Đồ án – Kiểm tra đạo văn. Hệ thống sẽ gửi kết quả đến email của sinh viên.

Chú ý:

  * Hệ thống chỉ kiểm tra mức độ sao chép cho các ĐATN tiếng Việt. Yêu cầu tải lên file pdf có tên file là mã số sinh viên.

  * Thông tin kiểm tra mức độ sao chép của hệ thống là thông tin tham khảo để giúp giáo viên hướng dẫn, phản biện, hội đồng xem xét mức độ trùng lặp của đồ án tốt nghiệp.

Đơn vị phối hợp