Menu

Kế hoạch bảo vệ ĐATN học kỳ hè 20183

Được đăng vào ngày 22 tháng 08 năm 2019

a) Thời gian & địa điểm bảo vệ:

       Thời gian: Bắt đầu từ 7:30 AM, Sáng 24/8/2019

       Địa điểm: 803 - B1

b) Hội đồng bảo vệ 

 

     1. TS.Nguyễn Nhất Hải (Chủ tịch)

     2. TS.Đinh Viết Sang (Thư ký)

     3. TS. Trần Hải Anh (Thư ký)

     

c) Danh sách bảo vệ <DS_bảo vệ_20183>

 

Đơn vị phối hợp