Menu

Dự kiến phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp hệ cử nhân, kỹ sư học kỳ 20162

Được đăng vào ngày 17 tháng 01 năm 2017

Danh sách dự kiến phân công giáo viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp hệ kỹ sư, cử nhân học kỳ 20161 như sau:

              + Hệ kỹ sư <Dukienphancong_20162_KS.pdf>

              + Hệ cử nhân <Dukienphancong_20162_CN.pdf>

Chú ý:

 - Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn ở trên dựa vào nguyện vọng đăng ký của sinh viên, với điều kiện đăng ký thành công làm ĐATN trên hệ thống SIS của Trường.

 - Sinh viên chủ động liên hệ với giáo viên hướng dẫn, lịch hẹn gặp buổi đầu tiên sẽ được cập nhật  <ở đây>

       

 

Đơn vị phối hợp