Đồ án các công nghệ xây dựng HTTT IT4421 & IT4434

Giới thiệu học phần

Kế hoạch thực hiên & Gợi ý tài liệu

Link thông tin kiểm tra chéo

Một số yêu cầu và gợi ý về tài liệu

Mỗi nhóm phải upload lên Google Drive các tài liệu cùng nhật ký làm việc tại thời điểm kết thúc mỗi bước hoặc kết thúc mỗi vòng lặp trong quá trình phát triển theo tiến độ tại các thời điểm BM kiểm tra như bảng trên, toàn bộ các tài liệu theo đúng tiến độ đề tài phải có sẵn sàng.

- Tài liệu mô tả đề xuất đề tài (project proposal)< PD_template >

- Tài liệu mô tả phân tích yêu cầu phần mềm (software requirement specifications - SRS).< SRS_template >

- Tài liệu mô tả thiết kế phần mềm (software design description - SDD).< SDD_template >

- Tài liệu mô tả đặc tả kiểm thử (test cases: Bắt buộc, test scripts: Tùy chọn). < TC_Template >

- Tài liệu mô tả kết quả kiểm thử phần mềm.< STD_template >

- Tài liệu báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài.< FR_template >

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng.< UM_Template >

- Tài liệu báo cáo kiểm tra chéo .< Check_report >