Menu

Danh sách phân công phản biện, hội đồng ĐATN học kỳ 20163

Được đăng vào ngày 22 tháng 08 năm 2017

 Danh sách phân công phản biện, hồi đồng bảo vệ ĐATN vào ngày 25/8/2017 học kỳ 20163:

     - Danh sách phân công phản biện học kỳ 20163 : <DSPhanbien_DATN_20163.pdf>

     - Danh sách phân công hội đồng học kỳ 20163:

                 1. TS. Nguyễn Hữu Đức (chủ tịch)

                 2. ThS.Ngô Văn Linh (thư ký)

                 3. TS. Đỗ Bá Lâm (Ủy viên)

      Thời gian: Từ 8:30 thứ 6 (ngày 25/8/2017) 

      Địa điểm: P.604 B1

      -  Danh sách sinh viên không đủ điều kiện bảo vệ <DSKDuDKBaove.pdf>

      -  Theo dõi lịch phản biện ở link sau: <Capnhat_Lichphanbien> 

 

Đơn vị phối hợp