Menu

Danh sách phân công phản biện, hội đồng ĐATN hệ kỹ sư, cử nhân học kỳ 20162

Được đăng vào ngày 30 tháng 05 năm 2017

 Danh sách phân công phản biện, hội đồng Hệ cử nhân _CNTT, Hệ kỹ sư_HTTT học kỳ 20162

a) Hệ Cử nhân

Hội đồng

 

Thành viên hội đồng

 

 

Danh sách phân công

 phản biện

 

 

HĐ1

1. TS.Nguyễn Hữu Đức (Chủ tịch)

2. TS.Nguyễn Bá Ngọc (Thư ký)

3. TS.Trần Việt Trung (Ủy viên)

 

                HĐ1_CN_20162.pdf

 

 

HĐ2

1. TS.Nguyễn Thị Oanh (Chủ tịch)

2. ThS.Ngô Văn Linh (Thư ký)

 

3. TS.Nguyễn Kiêm Hiếu (Ủy viên)

 

                HĐ2_CN_20162.pdf

 

 

HĐ3

1. TS.Thân Quang Khoát (Chủ tịch)

2. ThS.Nguyễn Hồng Phương (Thư ký)

3. TS.Phạm Văn Hải (Ủy viên)

 

                HĐ3_CN_20162.pdf

b) Hệ Kỹ sư

Hội đồng

 

Thành viên hội đồng

 

 

Danh sách phân công

 phản biện

 

 

 

   HĐ1

1. PGS.TS. Lê Thanh Hương (Chủ tịch)

2. TS.Thân Quang Khoát (Thư ký)

3. TS.Phạm Văn Hải (Ủy viên)

4. TS. Nguyễn Bình Minh (Ủy viên)

5. TS. Nguyễn Bá Ngọc (Ủy viên)

 

              

 

               HĐ1_KS_20162.pdf

 

 

 

HĐ2

1. TS.Nguyễn Thị Kim Anh (Chủ tịch)

2. TS. Nguyễn Kiêm Hiếu (Thư ký)

 

3. TS.Nguyễn Thị Oanh (Ủy viên)

4. TS. Nguyễn Nhật Quang (Ủy viên)

5. TS. Trần Việt Trung(Ủy viên)

 

             

 

               HĐ2_KS_20162.pdf

 

 

 

HĐ3

1. PGS.TS. Trần Đình Khang(Chủ tịch)

2. ThS.Ngô Văn Linh (Thư ký)

3. TS.Nguyễn Hữu Đức (Ủy viên)

4. ThS. Nguyễn Hồng Phương (Ủy viên)

5. TS. Vũ Tuyết Trinh (Ủy viên)

 

            

 

              HĐ3_KS_20162.pdf

Chú ý:

    1. Thời gian và địa điểm bảo vệ liên tục được cập nhật trên website Bộ môn. Các em sinh viên chú ý theo dõi.

    2. Sinh viên theo dõi lịch hẹn gặp phản biện <ở đây>, Chủ động liên hệ nếu chưa có lịch hẹn với giáo viên phản biện.

    3. Danh sách cán bộ Bộ môn hệ thống thông tin: <DS_Cán bộ_H3T>

 

 

     

Liên kết website