Menu

Danh sách phân công hội đồng & phản biện KS và CN CNTT K54

Được đăng vào ngày 02 tháng 06 năm 2014

Danh sách phân công hội đồng và phản biện hệ kỹ sư và cử nhân CNTT

a) Hệ kỹ sư CNTT

        + Hội đồng 1 <20140602_HD1_KS_H3T.pdf>

        + Hội đồng 2 <20140602_HD2_KS_H3T_capnhat.pdf>

        + Hội đồng 3 <20140602_HD3_KS_H3T.pdf>

b) Hệ cử nhân CNTT

       + Hội đồng 1 <20140602_HD1_CN1_H3T.pdf>

       + Hội đồng 2 <20140602_HD2_CN2_H3T.pdf>

Chú ý:  Sinh viên chủ động liên hệ với giáo viên phản biện để sắp xếp lịch hẹn

Danh sách cán bộ BM HTTT: http://is.hust.edu.vn/index.php/nhan-su/can-bo-co-huu

Danh sách cán bộ cộng tác: http://is.hust.edu.vn/index.php/nhan-su/can-bo-cong-tac

Đơn vị phối hợp