Menu

Danh sách phân công GVHD Project 2, Đồ án 2, ĐATN 20172

Được đăng vào ngày 10 tháng 09 năm 2017

 Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn Project2, Đồ án 2, Đồ án tốt nghiệp cử nhân và kỹ sư 20171:

        + Project 2: <Project 2_20171.pdf>

        + Đồ án 2 < Đồ án 2_20171.pdf>

        + Đồ án tốt nghiệp cử nhân <ĐATN_CN_20171.pdf>

        + Đồ án tốt nghiệp kỹ sư <ĐATN_KS_20171.pdf>

Lịch hẹn gặp buổi đầu tiên các môn đồ án theo dõi ở link sau <Lịch hen>

Liên kết website