Menu

Danh sách phân công GVHD Project 1 & đồ án 2

Được đăng vào ngày 26 tháng 08 năm 2014

Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn Project 1 ,đồ án 2: Phân tích và thiết kế HTTT và lịch hẹn gặp giáo viên như sau:

   + Project 1 < PCHD_Project1>

   + Đồ án 2: Phân tích & thiết kế HTTT <PCHD_Doan2>

Chú ý: Lịch hẹn gặp liên tục cập nhật ở 2 file đính kèm trên.

Đơn vị phối hợp