Menu

Danh sách phân công GVHD Đồ án tốt nghiệp

Được đăng vào ngày 05 tháng 09 năm 2014

Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn ở file sau:

 + Hệ kỹ sữ <20141_H3T_PCHD_DATN_KS_K54.pdf>

 + Hệ cử nhân <20141_H3T_PCHD_DATN_CN_K54.pdf>

Đơn vị phối hợp